: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
پنج‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1389
شب غریبان

فرشته از تو آسمون                         برای ماتمش میاد 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها