: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
جمعه 28 اسفند‌ماه سال 1388
بهار۸۹

فرا رسیدن عید باستانی نوروز را به جشن می نشینیم. 

و سفره ی هفت سینمان را با :  

  • سعادت 
  • سلامت  
  • سربلندی  
  • سرافرازی 
  • سرخوشی  
  • سرور   
  • سبزتر از همیشه 

مزین میسازیم. 

نوروزتان پیروز   


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها