: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1388
بدون شرح

 

 

هنگ!


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192954


دست نوشته ها