: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1388
سارا انار ندارد

 یک عمر خوانده بودیم 

دارا انار دارد 

در دست کوچک خود 

سارا انار دارد 

ما مشق می نوشتیم با شور و شادمانی 
غافل از اینکه دارا حتی نداشت نانی 
سارا گلوله ای خورد اما شعار نمی داد 
هنگام مرگ خونش بوی بهار می داد 
در دست هایش امروز دارا هیچی ندارد 

با دشمنان سارا او قصد جنگ دارد 
دارا که مشق ما بود در زندان است امروز 
درس شجاعت او سرمشق ماست امروز  

*** 

با اجازه از افشین علاء که سروده اش نوستالژی کودکی هامان شد وبیاد* نداها و سهراب ها* اندکی تغییرش دادم.


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192954


دست نوشته ها