: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
دوشنبه 29 تیر‌ماه سال 1388
مبعث

بخوان بنام خدایت که همه چیز را آفرید...  

سبزی گنبد زمردینت،روایت تازگی بندگی ست.   

تو برگزیده ای.دستم بگیر...


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها