: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1388
سکوتم از...

 

  

 سکوت نعره میزند... 

پ.ن: 

سکوت ندا در نگاه آرزومندش جاودان گشت. 

برای آرامش روح پاک نداآقاسلطان،خدا را ندا سرمی دهیم...


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192954


دست نوشته ها