: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1387
یکسالگی

 

یک شب، در آسمانی گسترده، انگشتانم بدون تامل، بر صفحه ی کیبورد، *سفالین*را تایپ کرد.

و اکنون قدمت آن سفالین به یک سال رسید.

۳۶۵ روز بودنتان را جشن میگیرم.

MultiHoster


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192955


دست نوشته ها