: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1386
آرامش

 

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

در جستجوی آرامش هستم.

کوبه ای بر در نیست،در را مکوب.

به سراغ من اگر میایی نرم و آهسته بیا...

عکس:حسن بردال

 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها