: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
شنبه 1 دی‌ماه سال 1386
زمستان آمد

 

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

زمستان ست.

سلامت را همه پاسخ خواهند گفت
                                                  هیچ سر در گریبان نیست


وگر دست محبت سوی کس یازی،
به عشق آرد برون دست از بغل !!

که سرما را محبت سخت سوزان ست

(بااجازه ی استاد اخوان ثالث)

پ.ن:

زمستان ست...

همه جاو مکان دارند

هیچکس کارتن نمیخوابد

همه در صلح وآرامش    همه عاشق!!!

زمستان است...

 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها