: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1386
باید پارو نزد

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

اونروزا ما دلی داشتیم

 واسه مردن جونی داشتیم

واسه بردن کسی بودیم کاری داشتیم   پاییزو بهاری داشتیم

تو سرا ما سری داشتیم    عشقیو دلبری داشتیم

کسی آمد که حرف عشق رو با ما زد...

همه ما یه روزی عاشق شدیم نه؟ شایدم بعضیهامون یه روزی عاشق  بشیم ...

اما به نظرم این مهمه که اون کسی که برای اولین بار حرف عشقو با ما میزنه -دلمونو با خودش به کجا میبره و چقدر ارزش داره که بخاطرش دریای طوفانیو به جون بخریمو پارو نزنیم...

باید پارو نزد وا داد   باید دل رو به دریا داد...

خودش میبردت هر جا دلش خواست    به هر جا برد بدون ساحل همونجاست ...


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها